• Политика за поверителност

Политика за поверителност

ВЪВЕДЕНИЕ
С ЦЕЛ ОБРАБОТВАНЕ НА ПОРЪЧКИ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДОСТАВКИ НА САЙТА https://vayana-fashion.com/ (“САЙТА”), „БТБ ТРЕЙД“ ЕООД, ЕИК 117693318 („БТБ ТРЕЙД“, „НИЕ“, „ДРУЖЕСТВОТО“) С АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: БЪЛГАРИЯ, ГР. РУСЕ, П.К. 7009 ОБРАБОТВА ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА („СУБЕКТИ НА ДАННИ“/„ВИЕ“/„ВАС“), В СЪОТВЕТСТВИЕ С НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА.
ПРИ ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ БТБ ТРЕЙД СПАЗВА ВСИЧКИ ПРИЛОЖИМИ КЪМ ДЕЙНОСТТА МУ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 („РЕГЛАМЕНТ“).
КАКВИ ВАШИ ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ?
“Лични данни” по смисъла на тази политика са данни, предоставени от потребители/клиенти на БТБ Трейд във връзка с:
1) регистрация и използване на сайта и
2)извършване на поръчки и получаване на доставки с продукти от сайта.
“Обработка на лични данни” на потребител е всяка операция с данни на потребителя, в това число събиране, записване, организация, съхранение, промяна, разкриване на клиентска информация, предоставяне на достъп, извършване на справки и извлечения, използване, пренасочване, съединяване, затваряне, заличаване или унищожаване на потребителски данни или няколко от гореизброените операции, независимо от начина, по който те се извършват или от използваните средства.
ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ
Личните данни, които обикновено се обработват във връзка с регистрацията на сайта и осъществяването на поръчки и доставки са следните:
- Име: Име, презиме и фамилия;
- Контакти: Електрона поща, адрес (град, държава, пощенски код, улица, номер, квартал) и телефон;
- Данни за работодател: Данни за организацията, в която работите (опционално поле, което не е задължително за попълване при регистрация)
- Други данни: свързани с издаването на фактура или изисквани за извършването на успешна доставка до Вас
НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?
Обработването на Вашите данни е необходимо за успешното осигуряване на най-добро обслужване за Вас, постигане целите за обработка на клиентските данни и в съответствие с нормативно установените изисквания за предоставяните от нас услуги и продукти.
Обработването на Ваши лични данни е основано на изпълнението на договорни и преддоговорни отношения по доставка на стоки, както и на изричното ви съгласие изразено чрез попълване на незадължителни полета на нашия сайт.
ЗА КАКВИ ЦЕЛИ ЩЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?
Личните данни, които събираме от Вас ще бъдат използвани единствено за целите, за които е обявено, че се събират и/или съгласно изискванията на приложимото законодателство.
Предоставените от Вас лични данни ще бъдат използвани за целите на администриране на услугата, включително, но не само за целите на:
- регистрация и използване на сайта,
- извършване на поръчки и заявки за доставка на стоки,
- осъществяване на доставка на стоки до посочените от Вас адреси,
- получаване и администриране на сигнали и запитвания във връзка с предоставяните от нас стоки,
- изпълнение на законови задължения
КОЙ ИМА ДОСТЪП ДО ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ?
БТБ Трейд е администратор на Вашите лични данни и в качеството си на такъв няма да продава Вашите данни на трети страни, включително и за маркетингови цели. БТБ Трейд зачита и пази поверителността на Вашите лични данни. При спазване на законовите изисквания или при дадено от Вас съгласие е възможно БТБ Трейд да разкрие Ваши лични данни на трети страни, които са обработващи лични данни.
Обработващите лични данни са трети страни, които могат да използват Вашите лични данни само по начина, определен в споразумението между БТБ Трейд и тях, за целите посочени в настоящата политика. Те няма да споделят личните Ви данни с никоя организация освен нас. Те ще съхраняват Вашата информация сигурно и за период, който предварително сме им задали. Лицата, с които споделяме информация са:
- Доставчици на услуги. При техническа поддръжка на информационни системи и оперативна поддръжка на дейността ни, е възможно БТБ Трейд да разкрие лични данни. Подобно разкриване на данни се осъществява само при наличие на основателна причина за това и въз основа на писмена договорка получателите да осигурят адекватно ниво на защита.
- Лицата, предоставящи услуги, свързани с ИТ обслужване и поддръжка.
- Обработващи лични данни трети страни са също регулаторни административни органи, получаващи информацията въз основа на законови правомощия да изискват и получават такава информация, както и други държавни органи в предвидените от закона случаи, във връзка с изпълнение на законови задължения или във връзка със съдебни производства.
ЗА КАКЪВ СРОК СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?
Ние ще съхраняваме Вашата информацията, докато акаунтът Ви е активен, имате активни взаимоотношения с нас, или докато се нуждаете от нашите услуги. Вашите данни се съхраняват до изтичане на нормативно установените срокове за съхранение на информация за целите на регулаторен надзор от компетентните държавни органи.
Ние ще съхраняваме и използваме Вашата информация, както е необходимо за целите на изпълнението на нашите законови и договорни задължения или за разрешаване на възникнали спорове.
В случай че съгласието бъде оттеглено, личните данни ще бъдат изтрити от системите на БТБ Трейд в срок от 30 дни, освен в случаите, когато за нас съществува нормативно задължение за съхранение на данните Ви за законово установени регулаторни цели, за което ще бъдете надлежно уведомени в рамките на 30-дневния срок от подаване на искането за оттегляне на съгласие, както и за конкретните Ви права и срокове, след които можете да изисквате заличаване на данните Ви, съответно за насрещните ни задължения служебно да ги заличим след изтичане на тези срокове. Срокът от 30 дни започва да тече от датата на идентифициране на лицето, заявило оттегляне на съгласие по одобрените канали за комуникация с БТБ Трейд.
ВАШИТЕ ПРАВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
Вие имате контрол над Вашите лични данни, които споделяте с нас.
За целите на защита на Вашите лични данни можем да се обърнем към Вас да верифицирате данните, съдържащи се в нашите системи и ако е необходимо, да ги коригирате или да потвърди верността на своите данни. Корекция на събрани данни се извършва и на основание данни от независими публични официални регистри и други достоверни източници.
След ползване на услуги, предоставяни от БТБ Трейд, можете да заявите промяна в данните Ви съобразно комуникационните канали по всяко време.
Вие имате следните права спрямо личните Ви данни, обработвани от БТБ Трейд:
1. да получите достъп до Вашите личните данни, които БТБ Трейд обработва, и да получите копие от тях;
2. при непълнота или неточност в данните, които БТБ Трейд обработва, личните Ви данни да бъдат коригирани;
3. да поискате данните Ви да бъдат заличени, когато са налице условията за това. Такива случаи са ако е постигната целта, за която данните са събрани; оттеглили сте съгласието си, когато обработката се базира на съгласие и няма друго законово основание за обработка; данните Ви се обработват незаконосъобразно, и други;
4. в определените от закона случаи да изискате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена;
5. в случаите, когато данните Ви се обработват на основание на легитимен интерес (изброени по-горе в това уведомление), можете да възразите срещу обработването на Вашите лични данни на това основание;
6. да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, общоупотребяван и машинно-четим формат;
7. да оттеглите даденото от Вас съгласие, когато обработването на личните Ви данни се основава на съгласие.
Подробна информация относно условията и реда, по който можете да упражните правата си, ще намерите в Политиката за упражняване на правата на субектите на личните данни на БТБ Трейд на уеб сайта ни.
Също така имате право да подадете жалба до Комисия за зашита на личните данни, когато са налице съответните предпоставки за това.
КАК ЗАЩИТАВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?
Сигурността на Вашите данни е важна за нас. Когато ни предоставите данни, ние ще предприемем стъпки и ще полагаме максимални усилия, за да гарантираме, че тя се третира сигурно в нашите системи.
Ние въведохме разумни процедури, които да помогнат за запазването на информацията и ограничаване на достъпа до Вашите лични данни, само до онези служители, които имат нужда от достъп, за да изпълняват задълженията си.
ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИ „БИСКВИТКИ“ (“COOKIES”)?
HTTP-бисквитка (HTTP cookie), обикновено наричана просто „бисквитка" е пакет информация, изпратен от уеб сървър към Интернет браузър, например Internet Explorer, Microsoft Edge, Safari, Opera, Mozilla Firefox, Chrome и т.н., а след това връщан от браузъра всеки път, когато той получи достъп до този сървър. Дадена бисквитка остава във Вашето устройство за използване при следваща сесия, като тя може да бъде междувременно изтрита. В случай че ползвате повече от един браузър, всеки от тях има отделно пространство за съхранение на бисквитки. Бисквитките не се отнасят до дадено лице, а до комбинация устройство и интернет браузър. Следователно, едно лице, което използва няколко браузъра и/или устройства има отделен набор от бисквитки за всяка комбинация устройство и браузър. От друга страна бисквитките не правят разлика между множество потребители, споделящи едно и също устройство и браузър, освен ако те нямат различни потребителски профили.
Уеб сайтът не използва бисквитки, които да следят за Вашето потребителско поведение или да генерират лични данни, които БТБ Трейд обработва. Възможно е в скрипта на уеб сайта да са инсталирани общи бисквитки, следящи за Google Analytics и други анализиращи активността на сайта, в които обаче не фигурират лични данни за потребителите.
ПРОМЕНИ В НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА
Последно актуализирахме настоящата политика на 25 май 2018 г. и ще я обновяваме непрекъснато. Очакваме да направим съществени промени в тази политика и след 25 май 2018 г. в резултат на влизащия в сила Регламент (ЕС) 2016/679 и промените в Закона за защита на личните данни в България.
КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС?
В случай че настоящата политика не отговори на Вашите въпроси или имате друго запитване, молим да се свържете с нас директно. Можете да го направите на email: personaldata@vayana-fashion.com